ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 – 2018

Welkom op de particuliere verkoopsite  ‘schat op zolder’, (hierna ‘de site’ genoemd). Alle informatie op de site wordt steeds zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd en aangepast.

‘Schat op zolder’ aanvaardt echter geen aansprakelijkheid:

– voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd;
– en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet. Bij het sluiten van een bestelling aanvaardt de koper de Algemene Voorwaarden.

Dit is een particuliere site voor een eenmalige verkoop van  privé goederen en valt niet onder BTW wetgeving.

KLANTENSERVICE
Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij:

Annie Algoet
info@schatopzolder.be

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn geldig in België, Nederland en Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro’s en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Levering). De prijzen kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.
De producten blijven volledig eigendom van Schat op zolder totdat het volledige verschuldigde bedrag door Schat op zolder is ontvangen.

BESTELLEN EN BEVESTIGING VAN DE TRANSACTIE
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop ‘Voltooien’ te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Vervolgens ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

Schat op zolder kan zich op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt.

BESCHIKBAARHEID EN LEVERTERMIJN

De producten worden alleen in België, Nederland en Luxemburg, Duitsland en Frankrijk geleverd, op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste.

Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. De levertermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van een product. Wanneer een product op voorraad is, is dit normaal gezien binnen de 48 – 72 uur — na ontvangst van betaling — geleverd (België), afhankelijk van de gekozen verzendingsmethode.

 

VEILIGE BETALING

De betaling van de producten gebeurt uitsluitend in euro. Volgende betaalopties zijn mogelijk

  • paypal
  • vooruitbetaling door overschrijven

Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het bedrag op onze rekening staat:

 

RETOURNEREN
Mogelijkheid tot retourzenden (terugzenden) | herroeping
Indien het bestelde product niet naar wens is, heeft u het recht het product aan “Schat op zolder” retour te zenden | te herroepen. De retourzending gebeurt ten laatste 14 dagen na datum van ontvangst van het product.

  • Gelieve in geval van retourzending zorgvuldig met het product om te gaan en het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het product mag geen verbruikerssporen tonen.
  • u kan via het contactformulier op de website aanduiden waarom u het product wenst terug te zenden.
  • Bij terugzending behoort u het product met met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Schat op zolder te retourneren.

Gelieve in geval van een retourzending vooraf contact op te nemen via info@schatopzolder.be voor een vlotte verwerking van de terugzending.

Kosten van retourzending 
De verzendkosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Terugbetaling van het product
Indien u het bestelde product reeds betaald had, zal “Schat op zolder” u dit bedrag zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

GARANTIE VOOR U, DE CONSUMENT
Schat op zolder is de website van een particulier. Het betreft particuliere verkoop van tweedehandse goederen.  Foto’s en omschrijving van de artikelen staan op de website. U kan bij twijfel vooraf contact opnemen via het contactformulier alvorens aan te kopen.

AANSPRAKELIJKHEID
Schat op zolder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Schat op zolder zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

Schat op zolder wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.

GELDEND RECHT / WETGEVING
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Schat op zolder verbindt zich ertoe het geheel van de deontologische voorschriften te respecteren van het Belgische Direct Marketing Verbond (ABMD). In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Kortijk rechtsbevoegd.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Schat op zolder zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

 

Versie 1.1 dd 24/07/2018